شوشتر

شوشتر -


یلدا سرادار
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه آریا
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
پارمیدا فلاحتی زهابی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه صفایی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6612
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
یلدا چادرباف
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
هستی رستمی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
شادی غلامیان
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
کاملیا کلاهی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه غلامیان
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه محمدی فرد
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا مقامی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه براتی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر حسینی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش شهولی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
اسری بازوند
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
صبا زارع زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پریا صیاد نژاد
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه لیاقت نیا
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 11:18:59 PM
Menu