شيراز

شيراز -


کیانا یزدانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6485
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
فرزانگان2
وانیا اکبری موریانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
فرزانگان 1
متین مصطفائی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6507
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
شنایا فلاحتی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرمهدی کریمی پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
شهیددستغیب1
علیرضا سلطانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6761
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهیددستغیب1
پارمیدا رحمانیان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7211
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان1
محمد عارف ضرورتی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6529
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شهیددستغیب1
ابوفاضل ایزدپناه
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6694
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهیددستغیب1
نیایش سلمان پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6679
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان1
زهرا نوروزی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان2
سارینا شمسی زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر رضا درویشی رحیمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7157
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهیددستغیب1
محمدسینا ابراهیمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6650
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهیددستغیب1
محمدرضا جذابی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6908
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهیددستغیب1
جواد مرادی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7002
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهیددستغیب1
پارسا یارمحمدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6749
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهیددستغیب1
نیوشا حفظ اله
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان1
وینا صبوری زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6724
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه نوح پیشه
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 1
مبینا جوکار
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان2
علیرضا فلاح زاده ابرقوئی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
عشايري آيت اله قشفايي
مهیا رستم پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6698
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 1
هلیا مکارم
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان2
سارا میرفردی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6950
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه غلامی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6518
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان2
سید برهان هنرکاری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهیددستغیب1
زهرا مصلی نژاد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6287
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
مرضیه آسیایی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
بردیا اژدری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6595
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیددستغیب1
میثاق خوش خرامان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیددستغیب1
محمد مهدی بهادری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6903
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیددستغیب1
فاطمه کوه پیما
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
دینا لاری زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7197
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
آیلین عباسی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6856
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
کیارش گرامی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیددستغیب1
محمد یوسف امیدی نژاد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6300
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیددستغیب1
رضا محمدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6565
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهیددستغیب1
صبا احراری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
یاسان شمسی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهیددستغیب1
ندا شمشیری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
مهرانه محمدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
دینا تقوی نسب
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6891
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
ابوالفضل شعبانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیددستغیب1
محمدحسین گلستانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیددستغیب1
ماهان سلطانی فرد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6963
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیددستغیب1
پرهام مرادی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیددستغیب1
فاطمه یزدان پناهی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7129
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
نورا مهاجر
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6555
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان1
سارینا صدری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان2
ثنا محمدی حسین آبادی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان2
سورنا افشاری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیددستغیب1
حدیث باقری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان2
بهنوش نخل شکن
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان2
نیکا مهجور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6801
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرعلی یزدان پناه
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهیددستغیب1
پارمیدا انصاری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6988
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
عسل حداد صاحبقرانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
همتا ترابی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6838
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
بهسا باقری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6577
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا همایون خواه
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
هانیسا پریاوی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان1
دیانا هنرور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
گلنوش متفکر
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
سحر شاکریان حقیقی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان2
سانیا صالحی اردکانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6834
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
صدف طیبی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
مریم فربودنیای جهرمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان2
ساینا زارع درنیانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
مارال رستمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6974
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
ریحانه حیاتی پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
سارینا حکیم الهی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7021
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان2
روژین جوام
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7080
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان2
آنا هروی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7278
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا محمدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
طناز حیدری علیا
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان2
یلدا عبداللهی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6903
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه حیاتی پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6890
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
ملیکا ایزدشناسان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7010
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان2
سنا احمدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7346
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
مصطفی جلالی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهیددستغیب1
کیان کاظمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهیددستغیب1
فاطیما نامور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6939
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان2
سارنیا جعفرزاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7030
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان2
باران قائدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان2
الینا نورزاد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
ثنا جاهدپری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
الینا اردوخانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان1
نیاز قاضی پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7305
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان2
نیوشا دست آویز
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6380
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان2
مریم اسدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان2
6/5/2023 8:07:29 AM
Menu