هشتگرد

هشتگرد -


محمد آرمین ندرلو
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهیدباهنر
طاها استکی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
امام خمینی
علی صابری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
امام خمینی
علی حجرگشت
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
امام خمینی
5/31/2023 1:44:06 PM
Menu