فرديس

فرديس -


محمد هانی منصور دهقان
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
علامه حلی
پارمیس خزایی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان 2
موژان یلدایی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان 3
آیلا خانعلی زاده
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 3
فاطمه زهرا همدانی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 3
نسرین قادرمرزی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 3
آرینا نظری
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 3
مهسان رحیمی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان 2
5/30/2023 8:40:20 PM
Menu