شيروان

شيروان -


آیدا تقی زاده خانلق
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6805
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه خوش بیان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 1
روناک ظهیری
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
آناهیتا حسن زاده
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6462
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 1
حانیه فرهادی پور
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
6/6/2023 2:18:55 PM
Menu