بجنورد

بجنورد -


کیمیا هادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه پولادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6500
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان
نسیم تیمور زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6937
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا ربانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6696
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
آریا مرادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6536
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدامین مهماندوست
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا خسروی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یکتا شهسواری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7048
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین نظرپور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدرضا یزدانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6684
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهيد بهشتي
طهورا محتسب
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6418
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
ساناز باقری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا فیروزه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6736
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی صفری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی مقصودی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی نوری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7007
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
متین سلطانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6708
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسن اکبرزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ستایش توکلی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6820
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا ملکشی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مهسان یزدانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6751
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
یاسین پاک مهر
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد شهسواری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهیار جعفرزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6453
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ریحانه یوسفی کیکانلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان ناطقی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
بهاران عسگری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6713
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس بزرگمهر
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه شرافتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سوگل سبحانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا خلقی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6810
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا پاسبان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه وحدانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین طلعتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مریم گل پرور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
شایلی صانعی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا براتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
پارمیدا محمدیانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده قادری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آتوسا نعیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6520
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
الناز سبحانی مقدم
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
صدرا معرفتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مانی یوسف نژاد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه نعیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه بدرانلوئی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
غزل ایراندوست
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا خلیقی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آرین خسرویار
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
بهار عباس پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
6/1/2023 1:39:24 PM
Menu