قم

قم -


مریم عبدالوهاب
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش زندیه
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6935
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا حیدری راد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
نادیا فیروزی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
عاطفه سادات فاطمی ابهری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
اسحق حسینی
عارفه سادات فاطمی ابهری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
اسحق حسینی
ثنا اسمعیل نژاد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
اسحق حسینی
ساره صادق نیا
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
اسحق حسینی
نازنین زهرا بخشی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اسحق حسینی
لیلا قاسمی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 7029
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
عطیه جواهریان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
اسحق حسینی
غزل قربانی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
هستی نعمتی زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6584
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه نظرزاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سیده هلیا مدنی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
زینب اقبالیان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
6/1/2023 12:43:03 PM
Menu