ابهر

ابهر -


نرگس جعفری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
هستی سلطانی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش مهدیخانلو
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا کلانتری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
سما بهمنی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین محمدی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه خدابنده
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش خاکی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سانیا معصومی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه مداحی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سما ذوالقدر
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا کلانتری آزاد
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا صالحی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نرجس مولائی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه داودبیگی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
6/8/2023 12:36:56 PM
Menu