مشكين شهر

مشكين شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 99 ( تا این لحظه )


پارمیدا نیکبخت
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
نازلی زایدی خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6977
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه شاهی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
زینب سیدصادقی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
آیسل رضازاده خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین شریفی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6594
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سایان شریفی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6414
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا گنجه
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سارا نامور
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 7003
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا علیمحمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6751
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
هلنا حسن نژاد
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا هلالی نیا
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا عطایی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6300
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هستی احمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس فرزانه
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6576
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث احمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا فرج زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا قربانی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
صفا موسوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6668
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان