مشكين شهر

مشكين شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 99 ( تا این لحظه )


یزدان صفری خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
امیرکبیر
ارشیا آریانا
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
امیرکبیر
پارمیدا نیکبخت
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
نازلی زایدی خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6977
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه شاهی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا مهدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
امیرکبیر
برهان شریفی خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
امیرکبیر
علی دهبان
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
امیرکبیر
مهدی مجردی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
امیرکبیر
علیرضا نصیری اهل
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
امیرکبیر
امیررضا علیزاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6453
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
امیرکبیر
نوید گل محمدزاده خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
امیرکبیر
علی اکرمی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
امیرکبیر
زینب سیدصادقی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
آیسل رضازاده خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین شریفی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6594
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سایان شریفی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6414
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا گنجه
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
صادق گلدوست
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
امیرکبیر
سارا نامور
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 7003
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا علیمحمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6751
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
هلنا حسن نژاد
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
حمیدرضا جعفری
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6709
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
امیرکبیر
طاها سعداللهی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
امیرکبیر
آیدا هلالی نیا
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا عطایی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6300
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هستی احمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آراز قربانی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
امیرکبیر
مبین اطاعتی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
امیرکبیر
علیرضا ابوالحسن زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
امیرکبیر
سید سورنا نقی زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
امیرکبیر
مهدیس فرزانه
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6576
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فراز غائبی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
امیرکبیر
حدیث احمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا فرج زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا قربانی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
صفا موسوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6668
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان