شاهرود

شاهرود -


الهام میربیگی
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
امیر علی یونسیان
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/8/2023 4:41:46 PM
Menu