سمنان

سمنان -


هلیا اصغری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6900
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
آوا زین علیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6954
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
آرینا یوسفی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
رامش رحیمیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اعرابیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیان احمدی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6370
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
نگار سادات حسنی شریعت پناهی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6717
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا موذن
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
گلسا خلج
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا طاهر دوست
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
باران چنیانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6978
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
شکیبا زین علیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
عارفه شهابی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا خراسانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
رضوان موحدنیا
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا دامغانیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نیوشا یداللهی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 7227
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
روژان صدر
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
هستی فیوجی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6406
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نگین امیدی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
پریا دارائی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آرمینا محمدیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
روژینا مقدم
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 11:18:15 PM
Menu