فرخ شهر

فرخ شهر -


هادی کریمی
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
5/29/2023 1:32:47 AM
Menu