گناباد

گناباد -


بهنام ایمانی نژاد
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
بهشتی
محدثه رحمانیان شهری
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه ذبیحی خیبری
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
آرمان نورزاد
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
بهشتی
پریا کفاشان
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا شورابی شهری
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
صالح کرامتی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرزو طالبی خیبری
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
5/30/2023 8:54:51 PM
Menu