تربت حيدريه

تربت حيدريه -


شایان مرادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 7554
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرمینا زنگنه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 7323
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
محمد آرازش
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مبینا رستمی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
صدرا زنده دل سیوکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فرزان جمعه پور
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی اصغر فهمیده کار
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سارا مسافر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه جعفری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 7081
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمعراج صفارشرق
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6619
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهلا علی زاده قندشتنی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیان محمدزاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصدرا نورمحمدی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6818
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد صادق زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6594
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدیس هراتی زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
مهناز عرفانیان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
پارمیدا نوروزی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا درویشی قلعه سرخی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 7225
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
غزل ایمان خواه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6700
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا تیموری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
هدیه مومنی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مهدیه موسوی علی آبادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش کامیاب
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 7205
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا ضمیری دلیریان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدعرفان لطفی قرائی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا ذوالفقاری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6850
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سوگند اربابی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا منظمی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین سادات حسینی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
نوید شرکت
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدیه منظوری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
پویا غلامی دامسکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فروه گل بخشیان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه محمودی منظری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/6/2023 2:23:50 PM
Menu