سقز

سقز -


کالین دهزنی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
گشین علائی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مهنا عبادی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
روژینا علائی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا محمدی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مونا ساجدی یورقل
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
کارین وکیلی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 10:19:14 PM
Menu