كنگاور

كنگاور -


محمد حیدری
ششم دبستان - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محسن حیدری
ششم دبستان - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
6/9/2023 2:21:46 AM
Menu