خرم آباد

خرم آباد -


حسین دالوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
نرجس رشیدی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
غزل زارعی واحد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا مرادی فرد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6634
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
صفا امیدی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
رها اتابک
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7028
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمین دولتشاه
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
آیسان آریانا
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6842
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
فاطیما سوری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین آذری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر فتحی زاده
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7123
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
زینب حواسی طالب
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا زکیان
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
غزل بهرامی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
بهار بهرامی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7279
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش امیدی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش امیری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا بهاروند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زاهره فولادوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نیوشا حسنی تبار
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مارال نظری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مریم موسوی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
6/8/2023 4:27:16 PM
Menu