زرند

زرند -


فاطمه الزهرا علیزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
رضوان توکلی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6879
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه لطفعلی پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سارا علی زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده عرب پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ماندانا حسینی نژاد
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه محسنی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
6/1/2023 6:27:28 PM
Menu