سيرجان

سيرجان -


آرمیتا افاضاتی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6373
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز مظفری مکی آبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6552
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
سوفیا ارجمند
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
آذین امانی لری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6523
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دشتبانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6568
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه سلیمی زاده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن موذنی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سحرناز قاسمی نژاد رائینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
شهرزاد نیکویان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6573
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا کریمی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ناوکی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث سلیمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آرمیتا علم
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین سادات موسوی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
بهار مرتضائی سیاهکوهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا جنیدی بلوردی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ام البنین هندیزی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
درسا شیرزاد زیدآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پردیس اکبری نسب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
موژان کوچکعلی پوررنجبر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6780
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 7:26:37 PM
Menu