ورامين

ورامين -


فاطمه سادات امیرلطیف ایلواری
ششم دبستان - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
محیا هداوندمیرزائی
ششم دبستان - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل خانی
ششم دبستان - ورامين
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید ستاری
آیناز اصیل فرید
ششم دبستان - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 1:28:11 AM
Menu