حويق

حويق -


آیناز سلمانی چوبر
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
فرندخت
رقیه حسن پور
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
فرندخت
ملینا بی نیاز
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین ساکتی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
میرزاکوچک
آرین ریحانی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید مرحبا
فاطمه هادی زاده
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرندخت
رامتین مجیدی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4395
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید مرحبا
سبحان جمشیدی نصرت آباد
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک
5/29/2023 3:23:49 PM
Menu