املش

املش -


مریم مومنی توتکله
نهم - املش
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی اصغر محمدی
نهم - املش
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
5/29/2023 4:44:25 PM
Menu