صومعه سرا

صومعه سرا -


مبینا نظری
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
فرزانگان
علی حاتمی فرد
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
مهدیس اشهدی صومعه سرائی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سایه فرجی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4639
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نگین شاملی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4730
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
نگار شاملی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
علی اصلاحی تطفی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
سپاسه بلالائی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
6/4/2023 7:59:52 PM
Menu