سياهكل

سياهكل -


اشکان فلاح تکامی
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
6/9/2023 7:12:31 AM
Menu