آستارا

آستارا -


معصومه نیکفام
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 6608
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعباس موسوی مقدم
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهید مرحبا
حنانه عاطفی هنزنی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرندخت
دیبا معاشکار
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا فرضی پور
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فرندخت
زهرا صبوری آبکنار
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4249
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فرندخت
آیسن داداش زاده اصل
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
سویل سفیدگر حسینی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا بابائی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4435
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فرندخت
6/2/2023 9:39:40 AM
Menu