لنگرود

لنگرود -


محمدرضا صابریان لنگرودی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
شهید بهشتی
آریا دهبان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
صبا اخوان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
عادل نوربخش
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 6398
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
امیر بهره بر
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
فرزین نوائیان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
هلیا رمضانی املشی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا ابراهیم پور کومله
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
متین عبدالعلی زاده خسرویه
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
امیر پوررجبی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
سیده ستاره موسوی فر
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4594
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 9:00:28 AM
Menu