ليلان

ليلان -


حسن فتحی زاده
نهم - ليلان
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :102
نمونه دولتي
شهید نظیری
ناصر فکور لیلان
نهم - ليلان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید نظیری
6/2/2023 8:09:10 AM
Menu