خسروشاه

خسروشاه -


مهدیه الفت خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
مریم ایمانی فر
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
محمد سعیدی نیا
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
المهدی اسکو
مهدی مجید زاده
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
مهدی خادم ینگی کند
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
المهدی اسکو
کیا ملک زاده خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
استاد شهریار
کیان ملک زاده خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
استاد شهریار
مائده زراعتی خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
فرزانه احمدان
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حجاب
علی طالاری باقری حق
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
استاد شهريار
6/9/2023 8:17:45 AM
Menu