هشترود

هشترود -


آیناز عبدلی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
محمد وفاپور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
محمد اشرفی مطلق
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
فاطمه اکبرزاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
زهرا حیدری گنجینه کتاب
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
مبینا منافیان
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
زهرا وفاپور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
فائزه یعقوبیان
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
محمدرضا سلیمانی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
هستی کریمی دهلان
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
عرفان مسعودی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
مهدی مهرنسب
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
زهرا صادقی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
هادی اسلامی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
سمیرا قاسمی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
مهدی قاسمی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4499
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
پوریا میرزائی راد
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
سعید قاسمی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
سهیل قاسمی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
مهرزاد جمشیدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
فائزه توری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
ابوالفضل قنبری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
توحید نوروزی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
آیدا اسدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
محمدامین امیریان
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
فاطمه دشتی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4056
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
کوثر امیریان
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
رضا سلیمان زاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
ساناز جبارزاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
فاطمه رضائی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
امین نوروزی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
باران لطفی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
مهدی تباشری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
علی محمودی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
علیرضا عبدلی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
الهه اکبری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
ابوالفضل حسین پورآذر
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
محمدمهدی پرهیزکار
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
اسما مولوی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4313
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
علی اسد پور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4211
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
 
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
6/9/2023 7:24:03 AM
Menu