آذرشهر

آذرشهر -


احد ترکمانی قشلاقی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :116
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
هادی نایبی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 9 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :115
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
شادی نایبی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 9 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :113
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدی محمدیان نوید
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
زهرا ولی زاده ستوبادی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :83
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
مسعود حمداللهی قاضی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فرناز میرزاآقازاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
سیدعرفان نبوی دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
محمد مرآت شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمد رجائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سولماز خلیل زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
ابوالفضل خدامی خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حسین کریمیان نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
علی محمد تیموری خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
صدف صمدیان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
فرزانگان
ابوالفضل بالا زاده قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سمیه جبارنژاد شرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
احسان عبدالهی پراپری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
علی رستم زاده کوچه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
لیلا تقی زاده شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
فرزانگان
آیدین احمدنژاد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سعید اقامی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
علی عیوضی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
شیوا حاجی علیزاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
فرزانگان
علی اکبر بادی نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
ابوالفضل شهبازی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محیا ساعدی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
فرزانگان
مریم رزاقی قرمزگلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
فرزانگان
مریم دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
فرزانگان
آرمان پورمحمدقاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سما عابدینی فرشی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدی حسنی سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حانیه غفاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
فرزانگان
پرستو بگ بابایی تیمورلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فرزانگان
میلاد برزگری مقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدرضا یاسمی فر
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
ابوالفضل قلی زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
علی امری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حسان سبزچی اصل
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
امیر حسین زاده نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
نگار صفرپور کوچه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدی ملا ابراهیمی دستجردی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمد محمدی قرمزگلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سینا ملاقاسمی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
برهان رمضانی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدرضا حسینی فرد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
علیرضا اصغری قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
یلدا خدائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فرزانگان
پارسا سیاهی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
امیررضا سروری گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حسن نصیری شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهران رحمن زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
نگین افساء
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فرزانگان
سینا عبدالله زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
امیررضا قربانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
6/4/2023 8:07:27 PM
Menu