شبستر

شبستر -


همتا ارونقی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
حسنا درخشانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
فاطمه خلیلیان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
زهرا قلی زاده مقدم قره تپه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نمونه برهان الدین
علی مرادآبادی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4610
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
شاهد آقامحمدزاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
مهسا شاه محمدی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
عرفان ریاضی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
سارا قاسم زاده شوطی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
سینا قاضی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
طاها همرنگ
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
آیلین مشکینی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
مریم شکاریان علیشاه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
میرپوریا موسوی سرکندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6522
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین شیری سیس
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
فراز پیرمحمدی علیشاه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
آذین آل علی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
اولدوز ریاضی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
مهدی زمانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
زهرا علی حسینی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
شادی مقدمی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
رقیه کرباسی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
علیرضا معجز
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4292
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
اسماعیل دست گشاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
مبین حاج سلمانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
علی دیلمقانی خامنه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
حسین سرافراز
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
علیرضا زرافشان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
آیدین محمدی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
رضا اقدم کوه کمر
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
ارشیا اشجعی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
امین خداپرست
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
امیرحسین مظلوم پرست
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4322
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
مائده رحمان پور
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
کوثر مطلب زاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
امیرحسین ناصری
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
علیرضا انصاری شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
حسن سیفی اردهائی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
علی نوشادی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 3953
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
فواد نگهبان خامنه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
فاطمه فاخری وایقان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
حسام ناصری
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
مصطفی نجاتی شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
امیرحسین نوروزی اقدم
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
ریحانه کامیاب
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
زهرا طایفه ی حاجی آبالو
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
رضا خداپرست اول
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
مبین امجدی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
امیر ابوالقاسمی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
6/2/2023 7:57:16 AM
Menu