اهر

اهر -


پارلا موسوی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
توحید
محمد آزادی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلي
آیدا تنهائی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
توحید
زهرا امیرخانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
توحید
ریحانه حسن‌پور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سودا عطافر
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
معصومه باباپور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
الهه اسلام‌نژاد
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
توحید
ثمین اکبرزاده اهری
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
توحید
نادیا فتحی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا کریمی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
توحید
سالار چوپانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلي
پریا باقرپورجدی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
توحید
آرزو رنجبران
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
توحید
6/2/2023 9:45:07 AM
Menu