بناب

بناب -


هادی نباتیان قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :105
تيزهوشان
علامه طباطبایی
امیرحسین افشارزاده خوشه مهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :83
نمونه دولتي
ولیعصر
آیسان آذرنیا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
نمونه چمران
محمد کریمی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
ولیعصر
پویا قصابی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
ولیعصر
الهه نقی مقدم پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
نمونه چمران
لیلا رضازاده چوبقلو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
نمونه چمران
علی ماهری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
علامه طباطبایی
سینا قربانی خلیلوند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
ولیعصر
آرمین خضوعی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
ولیعصر
امیررضا معماری بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
ولیعصر
مبینا صمدیان بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه چمران
حامد عبادی حاجی حسن خالصه
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
علامه طباطبایی
سحر جلیلی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه عباسیان آلقو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6459
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین تارویردی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
علامه طباطبایی
ندا اسماعیل زاده زاوشتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه چمران
رقیه قهرمانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه چمران
آیناز صفری شاطری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه چمران
سیدرضا خاتم زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه طباطبایی
امیرحسین الهویردیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ولیعصر
محمد قهرمانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ولیعصر
امیرحسین جمشیدی قره چپق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه طباطبایی
اشکان عینی بهنق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه طباطبایی
مبین نکو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه طباطبایی
مهسا سرمست
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه چمران
کوثر میرزائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
فائزه یوسفی نژاد عطاری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
حافظ امیرفرهنگی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه طباطبایی
سالار شیخ عباسی ممقانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ولیعصر
عبداله اسماعیل زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ولیعصر
امیدرضا خدایار
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه طباطبایی
محموده اشرفی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
ثمین معشوقی تازه کند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا ملکی ساعی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
سارا نوعدوست
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا کدخدا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
علی شهسوارنژند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ولیعصر
امیرحسین متقی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ولیعصر
محدثه مولائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه چمران
آیناز محجوبی بهمن
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
هدیه فاروقی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه چمران
معصومه رضانژاد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا داداشی خاص
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه چمران
ملیسا اسدالهیان بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه چمران
الینا خلیلیان بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیرحسین اسهرلوس
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ولیعصر
مهدی محمدی خلیلوند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ولیعصر
سینا ساعد رحیم
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ولیعصر
سارا داننده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا یزدانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیر حسین هاشمیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ولیعصر
پریا گلمحمدی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه چمران
نبی محمد نقی بخش
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ولیعصر
ساناز سیفی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه چمران
حسین احمدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
ولیعصر
نسیم عباس پوررحمتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه چمران
مریم پاشائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فرزانگان
اسراء جباری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نمونه چمران
مهیا جباری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نمونه چمران
6/3/2023 12:40:27 PM
Menu