سراب

سراب -


آریا فضایلی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
آیدا جوان قابل
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
فرزانگان
محمد ولی زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
مبینا مفسری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
فدک سراب
ثمین بالایی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
فدک سراب
میلاد طالب نسب قلعه جوقی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
مهدی جودی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
ابن سینا تیزهوشان
ساینا کاتبی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدی عسگری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
سینا میلانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ابن سینا تیزهوشان
فاطمه جدیدی اقدم
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
فدک سراب
محمد جدیدی اقدم
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ابن سینا تیزهوشان
سیدعلی رضا نادری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ابن سینا تیزهوشان
مژده سام قلعه جوق
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
فدک سراب
آیناز عظیمی قلعه جوق
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
فدک سراب
سینا محمدقلی پور
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4584
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
فاطمه باقریار
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فدک سراب
ثنا امینی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرزانگان
آراز فرهمند سرابی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
فاطمه انصاری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فدک سراب
آیلین سلطان پور
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فدک سراب
احسان ناظری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
فراز جوادی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
محمدرسول صبور
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
زهرا فتحی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فدک سراب
امیررضا منتظر هرزند
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ابن سینا تیزهوشان
ارسطو اندیشناک
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4202
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
علی مولازاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4470
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
امیرحسین ابهری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4415
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
پویا علیان
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
علیرضا زهراوی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ابن سینا تیزهوشان
سیدامیرحسین قریشی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
مبینا حاج رمضانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فدک سراب
سارا هاشم زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فدک سراب
پریسا شادکام
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
فدک سراب
5/29/2023 4:45:59 PM
Menu