مراغه

مراغه -


امیرحسین شیرین بنیاد
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6641
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
پرهام ملایی اقدم
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
محمد ولی فام
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
محمدامین خیریان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
امیرمحمد عبادی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
سجاد درویشی پاشابیگ
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
فراز دریانی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
الینا اسلامی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
کسری امین پور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
آیسان درخشان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
امیرحسین محمودپور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
میرآرمین سیدپور ارضی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
امیرمهدی مهدوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6418
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
امیررضا رحمتی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
ساغر آذری فام مراغه
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
رضا یوسف زاد
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
رامین فردوسی قشلاق
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
امیرحسین عالمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
شیوا نامی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
امیرحسین فلاحی مطلق
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
محمدامین قاسمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
مریم احمدیه چلان سفلی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
نشاط رحیمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
علی حسنی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
صنم مقدم
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
صبا مقدم
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
ثمین اوجاق
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
نیما رضایی تاش
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
سینا بابایی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
امیررضا اصلانی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6593
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
عرفان امیرفامیان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
فرزاد لک‌
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
نگین علی پور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
سهیل چوبدار پروین
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
حانیه سکاکی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
آرین چاوش پور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
عرشیا یزدان مهر
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
مبین اصل محمدفام
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
محدثه جباری خطب
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
حسین عونی پالچقلو
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4285
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
رضا فرجی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
محمد محمدی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
محمد اصل ریحانی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
حسین رزمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
فاطمه طباطبائی محمدی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
آیلین معین
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
علی مظلوم زوارق
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
رضا لطفی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
محمدمهدی نصیرپور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
سینا محمدی چبنلو
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
حسن شادمان آغجه کهل
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
آیلین عباس فام
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
زهرا بلالی چلان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
آیدا بهروزپور ورجوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
ثمین برزگر
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
عرفان رائقی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
امیرمهدی محمدپور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
آیدا جلالی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
احسان وزیری خوشه مهر
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
عارف انفرادی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
نوید زایرین
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
آیسان فرمانی خراجو
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
نازی کیانی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
زهرا نصیرزاده
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
علی باقرپور آذریان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
فردین یگانه
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
الهه منافی اصفهانجق
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه فاطمیه
علی شجاعی سرکارآباد
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
مهرداد دهقانی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
6/9/2023 9:05:15 AM
Menu