ميانه

ميانه -


ائلشن درهمجانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی : 6 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :106
نمونه دولتي
شهید باکری
علی ملایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :98
تيزهوشان
علامه امینی
عرشیا ضربی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 6 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :89
نمونه دولتي
شهید باکری
رضا شکرزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :85
نمونه دولتي
شهید باکری
رقیه قدیری پروچ
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6626
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
فرزانگان
سینا محمد نژاد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
شهید باکری
نسترن پاشائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
حکمت
علی کاظمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
شهید باکری
علیرضا سلطانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
علامه امینی
محمد مهدی بدلی آوینی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
علامه امینی
رسا نجفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
شهید باکری
مهسا کاظمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن رضایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
حکمت
امیر حسین اللهویردیلو ترکی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
شهید باکری
زینب عراقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
حکمت
زهرا ولیلو
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حکمت
رقیه تقوی کهق
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حکمت
پویا جباری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید باکری
امیرحسین زمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید باکری
سارا شقاقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حکمت
رسا قاسم خانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه امینی
فاطمه میرزایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
محمد غفاری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید باکری
الهه ملکی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
محدثه قربانی کهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
آنا هیتا شه نهاد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
صفا قرشی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه امینی
امیر حسین محمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه امینی
نگین نقی لوی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حکمت
متین شیرازی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه امینی
امیر محمد مرادی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید باکری
صدرا واعظی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه امینی
ارژنگ داودی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه امینی
علیرضا قوطاسلو
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه امینی
لیلا جلوداری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حکمت
شاهرخ صمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه امینی
علی بوته
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید باکری
امیر اسدزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید باکری
مهرشاد علیمحمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید باکری
لیلا عارف پور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حکمت
علی عجمی پور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید باکری
نیما سید خلخالی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید باکری
زینب تاتی خانیوردی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حکمت
یاسمن خدائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حکمت
زهرا احسانی باغبانان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
مریم قره بخشی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حکمت
مبینا مسعودی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه محمدی اشناری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
علی سلطانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه امینی
مهدیه سلطانپور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حکمت
فاطمه جلیلی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
نسیم میرزائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حکمت
متین شکوری بیرون
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه امینی
زینب داداشی گورجق
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حکمت
شیوا صمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حکمت
زهرا بهدری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حکمت
ثنا بهدری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حکمت
آرمین شیرازی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه امینی
آرمیتا مکفی دیبا
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حکمت
آیلار جعفری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حکمت
ثنا علیخانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حکمت
رونیا صلاحی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حکمت
امیررضا رحمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
علامه امینی
محسن کبیری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
علامه امینی
آرزو کفائی سبزی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهید باکری
محمدرضا سلیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4584
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهید باکری
ساغر جوادی فرد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
حکمت
مبین صالحی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
علامه امینی
المیرا میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
حکمت
آیناز اسلامی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
حکمت
6/2/2023 9:42:35 AM
Menu