چالدران سياه چشمه

چالدران سياه چشمه -


زهرا مقدسیان
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :95
تيزهوشان
فرزانگان
حمید رضا نوری
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیر رضا پوررسول
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلي
حسین فرزادمهر
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
عرفان ملک فر
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیر مهدی رضوی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
6/2/2023 9:24:10 AM
Menu