مياندوآب

مياندوآب -


آیدا صادقی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه ستاری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان
امیر برنوی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
شهیدبهشتی
زوزان پیله گوگجلو
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
میثم توکلی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
شهیدبهشتی
صدرا فرج اللهی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آیسان یوسفی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان
شیوا حاجی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا رحیم پور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهیدبهشتی
زهرا بالازاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نعیم
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
محمد هوشمند
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی امینی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سهیل نظری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهیدبهشتی
یسنا باقرنژاد
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
نیما مجیدآبادی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهیدبهشتی
متین احدی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امین وحیدی آذر
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیررضا محمدزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرحسین شکرزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی
اسرا قاسم پور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی جوان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آیلین عزیزوند
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ساینا نبی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
لاریسا محمدزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
ساغر تاروردیزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
مریم مبارک
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
اسماء مزین
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 9:51:26 AM
Menu