نقده

نقده -


عباس رزوان
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
امام جعفرصادق(ع)
مریم اکبری
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
گل نرگس
متین زارع نقده
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
امام جعفرصادق(ع)
آیلین عباسی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
گل نرگس
زهرا گل مولاء
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
گل نرگس
دیانا شوکت نقده
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
گل نرگس
سونیا احمدی قلعه لری
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
گل نرگس
سارینا حقیقی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
گل نرگس
یاسمن قربان زاد
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4303
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
گل نرگس
امیرحسین انقاءایلانلو
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام جعفرصادق(ع)
تینا خدابنده
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گل نرگس
نگین خدایایار حسنلوئی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گل نرگس
مریم هنجاری
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گل نرگس
فاطمه الهویردیان عیدی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
گل نرگس
پرسان مردی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
گل نرگس
فرحان پورمهدی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام جعفرصادق(ع)
6/2/2023 9:50:06 AM
Menu