خوي

خوي -


محمدرضا احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :114
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
فاطمه شیرنایب لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :100
تيزهوشان
فرزانگان خوی
امیرحسین توپچیان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :100
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
سیده حانیه میرعابدکوه کمر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :100
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
زهرا مددی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :99
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سیده فاطمه میرعابدکوه کمر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :99
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مبین مددی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :99
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدی ملاحسین پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :96
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد بابالو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :87
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
هادی رنجبری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
شکیلا بختیاری نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6173
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
فرزانگان خوی
مهدی یوسفی اصل
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمد علمیرزالو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
هادی همدمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
صبا خسروی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امین وفائی مهر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیررضا حسن نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امین صلاح اندیش
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
یگانه قاسمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان خوی
حسن صبوری فر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین حاج کریمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیررضا اکبری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
جواد مقدسی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
حورا حسین پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان خوی
فرزاد نژادرضا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدامین ابراهیم اوغلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
پوریا پورمحمودی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
زهرا پیرشریف
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرمحمد پورمحمد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
پویا هاشم زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6505
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
کوثر ابراهیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان خوی
مونا زینال زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی اشرفپور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
علامه حلي
امیرحسین جعفرزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیررضا مرندی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیررضا حیدرپور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امید خضرلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6837
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
علی خلیل پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
اسرا قربانی حسین بگلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمد امتی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدیه کاظمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
ملیکا کاظمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
لیلا رضالو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
جواد عالی نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
علیرضا ولی پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4120
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
صدرا حسین پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیرحسین نجفی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فراز خلیلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6333
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیررضا اکرامیان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
علی زرندی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدیس سیداشرفی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6538
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان خوی
محمدصدرا مهربانی پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
شیوا جعفری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
زهرا رستم زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
احسان خلخالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6593
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
رضا معصومی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمدرضا پاشائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
میثم حاجی حسین لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
مائده حاجی علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان خوی
تارا موسوی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آرمین خاکزاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
کیمیا اسماعیلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حسام جباری مرادلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6565
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
حمیدرضا خانقاهی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
میرعلی سیدحسنلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
رویا معصومی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
منیره خورابلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مرضیه غفاری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
ساحل جنگی اقدم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان خوی
سمیرا لیثی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امید علی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مریم فتحعلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آیجا نصیری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان خوی
زهرا احمدلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان خوی
سودا عدوبند
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان خوی
سجاد نجفی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
جواد معروفی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد صمیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
علی شیرزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مهتا کریمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین مقدم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مبین زکی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
مهدیه شریف
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی زکری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
سیدمهدی عابدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین حاجی محمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4361
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهيد مدرس
امیرحسین بابازاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
آرش رئوفیان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
علی کریم لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
طیبه شاه قلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی شکورزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه حقویردیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی اسمعیل لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
عرفان احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مبین حسن لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4595
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدی صلاحلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه ستائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان خوی
رقیه عارفی نیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدی جهانگیری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
متین الیاسی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
حنانه علیزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4059
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه رحیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مبینا بابانژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
ارشیا گلشن دوست
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمدمهدی پاشاپور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
اتابک عظیمی راد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
پارسا سلطان بیگی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4874
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
عطا غفیری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیررضا رضازاده خوئی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرعباس رستملو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلي
هادی امامعلی زاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
آرمین نصیرزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
حمیدرضا آریائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین ولی زاده گان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
فاطمه حاجی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سعید حریقی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4361
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین پولادرک
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیررضا شاه محمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلي
محمدمبین بالغی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
میرامیررضا موسوی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
ثمین بویاقچی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان خوی
سحر بویاقچی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدی زینالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیرحسین علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
6/4/2023 11:59:36 AM
Menu