آران و بيدگل

آران و بيدگل -


مهدی معینی فر نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی شبانی زاده نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/4/2023 8:57:57 PM
Menu