فولاد شهر

فولاد شهر -


علی کوشاری
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
شهید اژه ای
پرنیا فرهادی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی آقاجانی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید اژه ای
6/9/2023 7:39:17 AM
Menu