نجف آباد

نجف آباد -


نگار خزائلی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سپاهی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/4/2023 10:09:26 PM
Menu