شهرضا

شهرضا -


سیدمحمدمعین میربد
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6702
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
شهیداژه ای
سینا حاج محمدی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهیداژه ای
زهرا یوسفیان
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان امین
6/4/2023 10:08:42 PM
Menu