اصفهان

اصفهان -


لعیا نادرپور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
زندی زاده
احمد شفیع
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شهیداژه ای
محمد حسین اثنی عشری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6440
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهیداژه ای
دانیال رضائی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهيداژه اي
زهرا داستانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
فرزانگان امین
سیدامیرسینا مرتضوی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
شهيداژه اي
زینب سجادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
فرزانگان امین
فاطمه محمدحسینیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
فرزانگان امین
زهرا معماری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
صارمیه
کیمیا باطنی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
زندی زاده
نگار روزدار
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فرزانگان امین
عطیه السادات مرتضوی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
فرزانگان امین
کامیاب پوروالی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
هراتی
مهرناز عزیزی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
مهسا نادری فر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
فرزانگان امین
آناهیتا هاشم پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
زندی زاده
ملیکا بیگی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
فرزانگان امین
زهرا محمدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
خدیجه کبری
فاطمه جابربن انصاری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
ملیکا نیک آئین
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
زندی زاده
گلیتا زندی زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
زندی زاده
سحر عابدین
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
فاطمه محمدی ا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زندی زاده
زهرا تبری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان امین
شکیلا دهقان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
خدیجه کبری
زهرا غلامی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان امین
سحر کیانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زندی زاده
فاطمه باقرهادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان امین
محمدعلی براهیمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام صادق
دانیال مقتدایی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام محمدباقر
مائده مهدور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
خدیجه کبری
زهرا اکبری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم
یگانه معمار
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مکتبی
پانیذ ستایش کیا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
زندی زاده
فاطمه عمرو
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
زندی زاده
سروش شهبازی دستگردی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيداژه اي
محمدشایان نواب لاهیجانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام محمدباقر
سیدمحمدمهدی مصطفوی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6662
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيداژه اي
ثمین محمدیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فرزانگان امین
زهرا برقی کار
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مکتبی
زینب قنبری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4344
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زندی زاده
رضا عباسی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام محمدباقر
نگار مرادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خدیجه کبری
کوثر مرادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فرزانگان امین
محمدجواد رمضانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سادات
سیدکیهان هدایی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهیداژه ای
زهرا عباسی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
بهار ادیب مجلسی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فرزانگان امین
پارسا پناه پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام محمدباقر
شایان جناب پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام محمدباقر
زهرا سپهوند
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فرزانگان امین
آلائ کریمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
صدرا ابراهیمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام محمدباقر
محمدعرفان مردیها
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سادات
علیرضا صالحی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
سادات
مهرزاد انصاری پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام صادق
علی رحمانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام صادق
شایان نواب لاهیجانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام محمدباقر
محمدحسین نوری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام محمدباقر
امیرحسین حامی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيداژه اي
علیرضا باقرزاده دستجردی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
امام محمدباقر
بهرام جهان بازفرد
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيداژه اي
فائزه امیدانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4595
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
زندی زاده
زهرا کجانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
زندی زاده
فاطمه گزی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فرزانگان امین
کیمیا مشفقی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
فرزانگان امین
امیرحسین خانعلی پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
امام صادق
آرش شمس
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
امام صادق
سپهر امینی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
هراتی
شادمهر شارقی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
سادات
آبتین خلیل پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
تيزهوشان
شهيداژه اي
محمدعلی مثقالی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
امام محمدباقر
آرین آذرباد
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
امام صادق
کمند کریمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
 
نمونه دولتي
فرزانگان امین
6/2/2023 9:56:25 AM
Menu