هنديجان

هنديجان -


مهرناز مسعودی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عترت
فاطمه شعبانی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عترت
6/9/2023 8:40:20 AM
Menu