خرمشهر

خرمشهر -


نرگس فاضلی
نهم - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فدک
بهار جلیلیان
نهم - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی یار باقری
نهم - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
6/2/2023 8:14:10 AM
Menu