رامهرمز

رامهرمز -


غزل محسنی پور
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
گلستان ولایت
احمدرضا رضائی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
طلایه داران
امیر نورافروز
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
یاسمن محمدیان
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
گلستان ولایت
ابوالفضل بهمنی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
یاران مهدی
کیمیا نریمانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
گلستان ولایت
مریم ستوده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
گلستان ولایت
رویا بهوندیوسفی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
گلستان ولایت
فاطمه پرواز
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
گلستان ولایت
محمدرضا آخوند
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
یاران مهدی
آیلین خدامی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
گلستان ولایت
هدیه مفتخر
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
گلستان ولایت
حسین کردزنگنه
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4382
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
یاران مهدی
فخرالدین رضوی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علاقمندان
خاطره بهرامی فر
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گلستان ولایت
رضا ابوالفتحی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
یاران مهدی
فاطمه صفی خانی نسیم
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گلستان ولایت
نیکا ممبینی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گلستان ولایت
علیرضا موسوی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
یاران مهدی
امیررضا نوری
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
یاران مهدی
هستی زمانی نژاد
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 3 متوسطه دوم
فاطمه خندستانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6574
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 2 - ناحیه 1
زهرا پیرحیاتی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
گلستان ولایت
بیتا جعفرخواه
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
گلستان ولایت
دانیال عیدی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
یاران مهدی
رامین احمدی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
یاران مهدی
فاطمه سیدزاده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
گلستان ولایت
ابوالفضل حسینی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
یاران مهدی
میلاد رضوی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علاقمندان
معصومه ولی زاده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
گلستان ولایت
صبا خادم زاده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
گلستان ولایت
6/9/2023 9:24:16 AM
Menu