انديمشك

انديمشك -


فائزه ماکنالی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
اسرا
ستایش بیرانوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
اسرا
ارشیا ملکی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
سیده هانیه موسوی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسرا
تینا زکالوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اسرا
علی قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
مبینا بردی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اسرا
دانیال ابدالی فر
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
ابوالفضل متین
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
تبیان
ستایش کریمی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسرا
محمد قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
مهسا امینی راد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
عطیه بزرگی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسرا
ارش حسنوندی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4351
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
تبیان
محمد رضا رضایی رحیم
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
یاسین سپهوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
محمدامین وحیدی خواه
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
تبیان
اتنا داستانی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
اسرا
علی جعفری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
امیررضا شنیده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
یاسمن نظری اصل
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه طافی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
ارمان زارعی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
اسرا بازگیر
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
محمد هدایی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
امیررضا قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4481
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
احمد خیره کش
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
ریحانه تیموری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
6/3/2023 12:55:01 PM
Menu