ماه شهر

ماه شهر -


حدیث محتشم
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا عجم اکرامی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان2
مهدی رفیعی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
6/4/2023 10:17:18 PM
Menu